การจัดการนวัตกรรมในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ (Innovation Management in Crisis for Business Sustainability)

หลังจากท่านชมวีดีโอแนะนำสถาบันวิทยาการนวัตกรรมแล้ว จะมีข้อสอบทบทวนความรู้จากการอบรมเป็นจำนวน 15 ข้อ ท่านจะต้องทำให้ผ่าน 80% ขึ้นไปเพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ซึ่งถ้าท่านสอบผ่านเรียบร้อย ท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศได้ด้วยตัวท่านเองที่หน้า Profile ของท่าน

หากท่านต้องการทบทวนบทเรียนสามารถเข้าไปศึกษาย้อนหลังบันทึกการอบรมได้ที่

https://moocs.nia.or.th/course/crisis-management

เนื้อหาคอร์ส
1. แบบทดสอบทบทวนความรู้
00:33
วีดีโอจะยาว 30 วินาที หลังจากจบท่านจะเข้าสู่กระบวนการสอบ
2. แบบประเมินหลังการเรียน
03:00
ทุกท่านจะต้องทำการประเมินคุณภาพหลักสูตรและแพลตฟอร์มเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อที่จะออกใบประกาศนียบัตร หากท่านข้ามขั้นตอน ระบบจะไม่ออกใบประกาศนียบัตรให้
เนื้อหาทั้งหมด 2 วิดีโอ รวม 00 ชั่วโมง 03 นาที
ข้อสอบจำนวน 15 ข้อ ในรูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เพื่อทบทวนความรู้โดย ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร
ฟรี
ผู้สอน
รีวิว
NIA MOOCs Tech Support