STEAM4INNOVATOR

Steam4innovator คือ แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”

ใครบ้างเหมาะกับหลักสูตรนี้

  1. ชอบทดลองและสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ
  2. เชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้
  3. มีลำดับของความคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่อยู่เสมอ
  5. รู้ว่าการวางแผนการลงทุนคือสิ่งสำคัญ

STEAM4INNOVATOR มีแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้น กระบวนการให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของ STEAM : Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics และมีมิติการนำแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน

วงล้อ STEAM4Innovator<br>
วงล้อ STEAM4Innovator

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง

เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อม สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง เข้าถึงมุมมองใหม่ จนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย

การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริงและมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ

การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย

การลงมือสร้างผลงานนวัตกรรมและการลงมือทำอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด

เนื้อหาคอร์ส
1. Welcome to STEAM4Innovator
04:06
บทนำ ... ทำความรู้จัก STEAM4INNOVATOR แนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของ STEAM ที่เพิ่มมิติทางธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจนวัตกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการเชื่อมโยง ส่งเสริม และพัฒนาโครงการนวัตกรรมร่วมกันกับผู้ประกอบการและภาควิชาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสร้างบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ
2. What is innovation?
04:55
นวัตกรรม คือ อะไร? นวัตกรรม เกิดขึ้นมาเพราะอะไร และ เพื่ออะไร? นวัตกรรม มีกี่ประเภท? มารู้จักกับคำว่า "นวัตกรรม" หรือ Innovation ซึ่งมาจากภาษาลาตินคำว่า “Innovare” แปลว่า “ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา” สิ่งที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นจากเดิม และได้ร่วมสังเกตเกณฑ์วัดหรือลักษณะของนวัตกรรม
3. What is STEAM4Innovator?
08:28
STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ในบทนี้ เราจะได้เรียนรู้มิติที่น่าสนใจเพิ่มมาก ผ่านวัฏจักรวงล้อ 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 Insight รู้ลึก รู้จริง , ขั้นที่ 2 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย , ขั้นที่ 3 Biz Model แผนพัฒนาธุรกิจ , ขั้นที่ 4 Production & Diffusion การผลิตและการกระจาย
4. Components of STEAM4Innovator
04:11
STEAM4Innovator ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกัน มาดูว่ากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การค้นพบปัญหาหรือโอกาส การหาเครือข่ายและความร่วมมือ การคิดและร่างไอเดีย จะมีความเกี่ยวข้องกับวงล้อ 4 ขั้นตอนของ STEAM4Innovator และจำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างไร
5. Stage01 Insight รู้ลึก รู้จริง : Cases of questioning
02:32
สถานการณ์ในรูปแบบ animation ที่มีความแตกต่างของการตั้้งคำถามและการสรุปข้อมูลที่ได้จากบทสนทนาระหว่าง สถาปนิก 3 คน คือ แจ๊ค เจน และ นิด กับคุณยายลิซ่า มาดูว่าข้อมูลจากการถามของทั้ง 3 คน จะทำให้ได้สิ่งที่คุณยายลิซ่าต้องการอย่างแท้จริงได้หรือเปล่า
6. Stage01 Insight รู้ลึก รู้จริง : Why Insight? ความสำคัญของ insight
03:41
มาทำความรู้จักกับคำว่า insight หรือ การ "รู้ลึก รู้จริง" ที่ทำไมในการสร้างนวัตกรรม เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับปัญหาของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง
7. Stage01 Insight รู้ลึก รู้จริง : How to find insight? ถามอย่างไรให้ได้ insight
09:44
การตั้งคำถามสำคัญมากในการหา insight เราต้องการถามเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ ดังนั้นการใช้คำถามที่เป็นมิตร เป็นคำถามปลายเปิด และไม่ชี้นำ โดยมีข้อคำนึงและคำแนะนำที่ทำให้เราได้ insight จากกลุ่มเป้าหมายของเรา
8. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Warm up your creativity
04:23
การสร้างสรรค์ไอเดียนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไร้กรอบ ภายใต้ความคิด Everything is possible เพื่อให้ได้ไอเดียออกมาให้มากที่สุด ดังนั้นในขั้นตอนที่ 2 "Wow Idea" หรือ "การสร้างสรรค์ไอเดีย" จึงเริ่มต้นด้วยกระบวนการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ กระตุ้นสมองให้กระฉับกระเฉงพร้อมสู่การคิดหาไอเดียที่ว้าววววว
9. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Warm up your creativity by YesAnd
00:21
กระบวนการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ กระตุ้นสมองให้กระฉับกระเฉงพร้อมสู่การคิดหาไอเดียที่ว้าววววว ด้วย ... "เห้ย! เจ๋งอ่ะ....แล้วก็ หรือ การใช้ Yes...And"
10. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Warm up your creativity by YesBut
00:41
กระบวนการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ กระตุ้นสมองให้กระฉับกระเฉงพร้อมสู่การคิดหาไอเดียที่ว้าววววว ด้วย ... "เออ...ก็ดีนะ...แต่ หรือ การใช้ Yes...But"
11. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Crazy20 and Innovation Checklist
03:43
การระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ไร้กรอบ เพราะหลายๆครั้งกรอบความคิดมักจะจำกัดความคิดสร้างสรรค์ โดยให้วิธีการ ระดมสมอง Brain Storming ให้ได้ความคิดออกมาให้ได้มากที่สุด ให้เน้นที่ What มากกว่า How เพื่อ จากนั้นจึงวิเคราะห์และคัดเลือกไอเดียที่มี คำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆเพื่อนำไอเดียเหล่านั้นมาสร้างเป็นงานต้นแบบ
12. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Idea Selection การคัดไอเดีย
03:55
ไอเดียที่มีความเป็นนวัตกรรม ได้แก่ เป็นสิ่งใหม่ สามารถสร้างประโยชน์หรือแก้ไขปัญหา และสามารถสร้างรายได้หรือมีแนวโน้มที่สามารถขายออกสู่ตลาดได้ โดยเครื่องมือที่ใช้คือแกนวัดไอเดีย ที่พิจารณาถึง "คุณค่า" ของสินค้า และ "ความพยายาม" ในการสร้างสินค้า
13. Stage02 Wow Idea สร้างสรรค์ไอเดีย : Sketch Idea
05:40
เมื่อเราได้ Best Idea หรือ ไอเดียที่ดีที่สุด เราสามารถร่างไอเดีย (Sketch Idea) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถสื่อสารไอเดียได้กับคนอื่นๆ โดยการร่างไอเดียออกมาจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้น เช่น หากนวัตกรรมคือสินค้า การร่างไอเดียก็จะให้รายละเอียดของรูปร่าง ขนาด หรือ ขั้นตอนการใช้สินค้านั้นๆ
14. Stage03 Biz Model แผนพัฒนาธุรกิจ : Prototyping การสร้างต้นแบบ
06:18
การทำต้นแบบ หรือ prototype คือ การแปลงไอเดียให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างง่ายสุด ถูกสุด เร็วสุด เพื่อให้สิ่งที่คิดออกมาเป็นรูปธรรมที่ใกล้เคียงกับนวัตกรรมจริง ซึ่งความสำคัญของการมีต้นแบบนอกจากเพื่อสื่อสารกับทีม ยืนยันความชัดเจนแล้ว ต้นแบบเป็นสิ่งที่ควรนำไปทดสอบกับกลุ่มคนที่เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้งาน หรือลูกค้าของเรา เพื่อให้ได้ feedback มาพัฒนาต่อยอด
15. Stage03 : Business Model การพัฒนาแผนพัฒนาธุรกิจ
03:52
การพัฒนาธุรกิจ คือ การจำลองธุรกิจของเราว่าธุรกิจนั้นจะให้บริการหรือขายอะไร ขายให้ใคร ขายอย่างไร ขายที่ไหน ผลิตด้วยอะไร ใครมาช่วยผลิต และมีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างไร รวมถึงมีกำไรจากการให้บริการและสินค้าตัวไหนบ้าง ดังนั้นโมเดลธุรกิจ หรือ แผนพัฒนาธุรกิจ จึงควรคิดก่อนการเริ่มธุรกิจ
16. Stage03 Biz Model แผนพัฒนาธุรกิจ : Example of Business Model Canvas
04:05
ตัวอย่างของการสร้างแผนพัฒนาธุรกิจของนวัตกรรมต้นแบบ
17. Stage04 Production and Diffusion : Review and Intro to Stage 4 การส่งมอบนวัตกรรมออกสู่ตลาด
02:10
STAGE 4: Production and Diffusion การผลิตและการกระจาย ... เนื่องจากนวัตกรรมจะต้องสามารถผลิตเข้าสู่ตลาดและถูกกระจายและใช้ภายในวงกว้างเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ แก้ไขปัญหาบางอย่างของผู้บริโภค ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงให้ความสำคัญของการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาด
18. Stage04 Production and Diffusion : Branding tools
05:32
‘แบรนด์ดิ้ง’ การที่เราจะทำอะไรยังไงบ้างกับสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าสัมผัสได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยตัวตนของแบรนด์ จะถูกถ่ายทอดผ่านรูปลักษณ์ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ ที่บอกอัตลักษณ์ทางรูปธรรมและนามธรรมของนวัตกรรมนั้น
19. Stage04 Production and Diffusion : Presentation tools
10:54
การนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม ก็เพื่อต้องการส่งมอบนวัตกรรมนี้ให้กับผู้ใช้ ซึ่งการนำเสนอสามารถผสมผสานระหว่างการใช้รูปภาพและการใช้คำพูด ซึ่ง การนำเสนอ อาจอยู่ในรูป - presentation slide - infographic หรือ poster - demonstration หรือ การสาธิตให้ดูว่าจะใช้สินค้าหรือบริการอย่างไร
20. Stage04 Production and Diffusion : Pitching tool & STAR Model
09:50
Pitch คือ การนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ เพื่อตัดสินใจลงทุน ดังนั้นการนำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีสารที่จำเป็นครบถ้วนจะช่วยให้ Pitch ได้เรียบง่าย สะดวกเสนอทั้งผู้พูด สะดวกหูต่อผู้ฟัง และเห็นถึงความสามารถ และ ความคุ้มค่าต่อการลงทุนของนวัตกรรมของเรา
21. แบบประเมินหลังการเรียน
01:12
ผู้ผ่านหลักสูตรสามารถดาวน์โหลดเอกสารเฉลยข้อสอบได้จากบทเรียนนี้ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการประเมินคุณภาพของบทเรียนและระบบการใช้งาน ซึ่งความเห็นของคุณจะช่วยในการพัฒนา NIA Academy MOOCs ต่อไป และในตอนท้ายของแบบทดสอบจะเป็นแบบฟอร์มเพื่อขอใบประกาศนียบัตรออนไลน์ (Online Certificate) ออกให้โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ รวม 01 ชั่วโมง 40 นาที
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร ปลุกศักยภาพเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกรและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยบูรณาการความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลปะ (Art) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้ากับทักษะทางด้านการคิดและการทำธุรกิจ
ฟรี
ผู้สอน
ปัทมาวดี พัวพรหมยอด

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

สาธิตา หงษ์ลอย

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รีวิว
kanyarat singtokaeo
ทำอีบุ๊คขึ้นมาเพื่อลดการดูสูตรจากแผ่นกระดาษ ...
Thitiwan Noochum
***** ...
Kanokkan Kunsaeng
ดีมากเลยคะ ...
NIA MOOCs Tech Support