บันทึกภาพการอบรม PDPA For Startups หลักสูตรสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น ในการเตียมความพร้อมเรื่อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Sep 08, 2020

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพจึงเป็นข้อมูลสำคัญที่หลายๆ องค์กร หลายๆ บริษัท จำเป็นต้องเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการให้มีความก้าวหน้า หากมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้มีการขอความยินยอมและรวมถึงกรณีมีการนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มีความเสี่ยง ที่จะกระทำผิดกฎหมาย


รับชมย้อนหลัง

NIA MOOCs Tech Support