การประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564

Rice Innovation Awards 2021

ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 (Rice Innovation Awards 2021)

ชิงโล่พระทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 80,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผลงานมาได้ที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 โทรศัพท์ 0-2942-7620-1 ,0-2942-7626 โทรสาร 0-2942-7621

E-mail:ricefoundthailand@yahoo.com

รับสมัครตั้งแต่ 3 พฤษภาคม - 16 สิงหาคม 2564

พิธีมอบรางวัล 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายณัฐวุฒิ มรกฎ โทร. 02-017-2555 ต่อ 642
E-mail: nuttawut.m@nia.or.th

3 May 2021

7 PM - 6 AM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support