หลักสูตร SME to IBE รุ่นที่ 2

หลักสูตร SME to IBE รุ่นที่ 2

หลักสูตรยกระดับความสามารถผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม (SME to IBE) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Maker) ที่มีลักษณะในการมองหาปัญหาที่ท้าทาย (Seek) เห็นโอกาสจากปัญหา (Opportunity) และทำโอกาสให้กลายเป็นจริง (Become) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านนวัตกรรม เกิดการเผยแพร่ความรู้และนำความรู้ไปใช้ในวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผ่าน 3 องค์ประกอบ​ของหลักสูตร​ คือ การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม​ การบริหาร​จัดการธุรกิจ​นวัตกรรม​ และการสร้างนวัตกรรม

โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตรและมีระยะเวลาการเข้าอบรม 10 สัปดาห์ ตลอดหลักสูตรมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ชั้นแนวหน้ากว่า 20 คน รวมถึงกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างชัดเจน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

• เป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

• เป็นผู้บริหาร หรือผู้ช่วยผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

• มีสัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป

** ( 1 องค์กร ต้องส่งผู้เข้าร่วมอบรม 2 ท่าน )

คุณสมบัติเบื้องต้นขององค์กร

• จดทะเบียนดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

• ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท

• รายได้ย้อนหลัง 3 ปีไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

• จำนวนการจ้างงานบุคลากรไม่ต่ำกว่า 30 คน

ท่านใดสนใจ สมัครได้ที่ https://event.nia.academy/smetoibe2

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://smetoibe.nia.or.th/

ฐายิกา จันทร์เทพ
นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

31 Mar 2022

7 PM - 7 PM

REGISTER
NIA MOOCs Tech Support